הארץ היתה ריקה, היהודים הגיעו ופיתחו את הארץ? הערבים בכלל לא היו פה? הצחקתם את שאול.